Deklaracja Dostępności

Informacje ogólne
Konferencja Poznańskie Forum Kognitywistyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskie Forum Kognitywistyczne.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna
Strona, z uwagi na jej strukturę, jest niedostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Jukiewicz.
 • E-mail: marcin.jukiewicz@amu.edu.pl
 • Telefon: 61829 2099

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Adres: ul. A. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
E-mail: murbansk@amu.edu.pl
Telefon: +48618292107

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Nie dotyczy